Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

VOCATUS

ATQUE NON VOCATUS

DEUS ADERIT!

У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на ванредној седници Скупштине одржаној дана 01. марта 2019. године, у Београду, усвојен је измењени

 

 

СТАТУТ

 

УДРУЖЕЊА “СРПСКО АНАЛИТИЧКО ДРУШТВО”

 

 

Област остваривања циљева

 

Члан 1.

 

Удружење „СРПСКО АНАЛИТИЧКО ДРУШТВО” (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у областианалитичке психологије.

 

Циљеви удружења

 

Члан 2.

 

Циљеви Удружења су: проучавање аналитичке психологије, њеног развоја и примене у пракси; упознавање јавности са теоријом и праксом аналитичке психологије; образовање заинтересованих лица у области аналитичке психологије; популаризација аналитичке психологије.

 

Члан 3.

 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 

1)   Проучава дела К.Г.Јунга и других аутора у области аналитичке психологије уз критички приступ. Прати савремени развој аналитичке психологије у страној и домаћој литератури. Иницира и обавља истраживања у области теорије, клиничке праксе и психотерапије са применом приступа аналитичке психологије;

2)   Организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области аналитичке психологије;

3)   Објављује књиге и друге публикације из области аналитичке психологије, у складу са законом;

4)   Повезује се са стручним удружењима и институцијама које се баве делом К.Г.Јунга и аналитичком психологијом, ангажујући познате стручњаке из ове области ради помоћи у супервизији терапијских поступака и ради тумачења савремених праваца развоја аналитичке психологије.

5)   Повезује се са стручњацима изван области психијатрије и психологије који се баве теоријом К.Г.Јунга и аналитичком психологијом у односу на своја стручна опредељења (философија, религија, физика, математика и др.).

6)   Организује стручне скупове ради презентовања резултата истраживања, теоријских расправа, приказа случајева и др. Скупови могу имати међународни карактер.

7)    Сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству у области аналитичке психологије.

 

  Назив и седиште

 

Члан 4.

 

Назив Удружења је: „СРПСКО АНАЛИТИЧКО ДРУШТВО"

Назив Удружења на енглеском језику је: „SERBIAN ANALYTICAL SOCIETY“

 

Удружење има седиште у Београду.

Адреса: ул. Устаничка 114/25, Београд

 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

 

Члан 5.

 

Услови учлањивања

 

5.1  Удружење Српско аналитичко друштво (у даљем тексту САД) првенствено окупља стручњаке из области психијатрије и психологије који су успешно прошли процес селекције дефинисан Статутом САД-а (погледати чл. 6) и прихватају Статут и Етички кодекс Удружења.

 

5.2  За учлањење у САД могу да конкуришу и стручњаци других медицинских и хуманистичких профила, али улазак у процес едукације из аналитичке психологије или евентуална препорука Удружења за пријем кандидата у индивидуални тренинг за звање аналитичара при Међународном удруженју ѕа аналитичку психологију (International Association for Analytical Psychology www.iaap.org), у даљем тексту IAAP, мора бити условљена свим условима дефинисаним Правилником за едукацију Удружења. Стицање чланства у Удружењу не гарантује могућност уласка у едукацију.

 

5.3  На чланство у САД-у имају право и све факултетски образоване особе других профила и студенти завршних година психологије и медицине који су показали јаку мотивацију за продубљивањем знања из аналитичке психологије, али искључиво као придружени чланови, без могућности уласка у процес едукације док не обезбеде услове дефинисане Правилником за едукацију САД-а.

 

 Члан 6.

 

Начин учлањивања

 

6.1 Селекција кандидата за чланство:

 

1)  Кандидат подноси Управном одбору САД-а пријаву за учлањење и пропратну документацију:

 

а)  за редовног члана

-     диплому највишег постигнутог академског ранга

-     сертификат релевантног психотерапијског удружења (IAAP, СДПС)

-     CV

-     писма препоруке релевантне установе у којој је кандидат запослен или релевантног ментора  

-     потврду о броју сати личне анализе (осим аналитичара по критеријумима IAAP-а)

 

б) за придруженог члана:

-     копију факултетске дипломе (или потврду о похађању завршне године студија)

-     радну биографију, CV

-     мотивационо писмо

-     писмо препоруке (опционо)

-     потврду о броју сати анализе (опционо)

 

         2)  Управни одбор одређује два члана међу аналитичарима који ће водити Улазни интервју са кандидатом.

 

         3) Сваки интервјуер пише извештај који доставља Управном одбору. Извештај треба да садржи мишљење и закључак као и експлицитан став о погодности кандидата за пријем у САД.

 

За пријем кандидата у редовно чланство, интервјуер доставља извештај нарочито вођен следећим критеријумима:

 

-     статус аналитичара по критеријумима IAAP-а

-     статус психотерапеута по критеријумима СДПС-а или клиничко искуство у трајању од најмање 2 године на месту психијатра или клиничког психолога

-     минимум 25 сати личне анализе

-     психолошка зрелост (интроспективност, рефлексивност, етичност, капацитет за емпатију...)

-     висока професионална етика.  

 

         4) Уколико се мишљења два интервјуера не поклапају, сматра се да кандидат не задовољава услове с обзиром да је за чланство неоходан консензус испитивача. Управни одбор у року од седам дана обавештава кандидата да је његова пријава одбијена.

 

         5) Уколико оба испитивача имају позитивно мишљење о пријему кандидата, Управни одбор доставља свим члановима на увид CV кандидата и закључке интервјуера. Уколико у року од 7 дана нико од чланова Удружења не изнесе разлог због којег би се одбило чланство кандидату, Управни одбор обавештава подносиоца пријаве о пријему у САД.

 

        6) Уколико се изнесе разлог због којег би се одбило чланство кандидату, члан који је изнео разлог је дужан да поднесе писмену аргументовану примедбу Управном одбору који о томе дискутује са интервјуерима датог кандидата и у року од 15 дана саопштава Скупштини одлуку о пријему кандидата.

 

        7) Кандидат постаје чланом САД-а пошто потпише Етички кодекс Удружења и изјаву о прихватању Статута Удружења.

 

Почасни чланови Удружења могу постати познати стручњаци из земље и иностранства који су у области аналитичке психологије постигли запажене разултате или значајно допринели њеном развоју и популаризацији. Почасни чланови се примају на предлог Управног одбора, а одлуку о пријему доноси Скупштина.

 

 Члан 7.

 

Престанак чланства

 

7.1 Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

 

7.2    Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута, нарушавања угледа Удружења од стране члана или непоштовања Етичког кодекса Удружења (погледати Етички кодекс САД-а, члан 7).

 

7.3  Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

 

7.4     Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

 Унутрашња организација

 

Члан 8.

 

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Етички одбор и Одбор за едукацију. Функцију заступника Удружења врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству, тј. спречености, заменик Председника Управног одбора.

 

Чланове Удружења чине:

 

1. Редовни чланови

-     Аналитичари,

-     Чланови који су положили завршни испит за стицање звања аналитичара и чекају промоцију у аналитичаре и

-     Кандидати за стицање звања аналитичара

 

2. Придружени чланови   

-     Чланови који желе да се кандидују за индивидуални тренинг при IAAP

-     Чланови који желе да се укључе у процес едукације из аналитичке психологије

-     Студенти завршне године психологије или медицине који су заинтересовани за аналитичку психологију

-     Факултетски образоване особе других профила, веома заинтересоване да продубе знање из аналитичке психологије, без могућности за улазак у процес едукације.

   

Члан 9.

 

Скупштину Удружења чине сви његови редовни чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

 

Скупштина:

 

1)   доноси план и програм рада;

2)   усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3)   усваја друге опште акте Удружења;

4)   бира и разрешава чланове Управног одбора;

5)   разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6)   разматра и усваја финансијски план и извештај;

7)   одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

8)   одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

Члан 10.

 

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор иматри члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје три године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

  

Члан 11.

 

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у случају спречености председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

  

Члан 12.

 

Управни одбор:

 

1)   руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2)   организује редовно обављање делатности Удружења;

3)   поверава посебне послове појединим члановима;

4)   доноси финансијске одлуке;

5)   одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6)   одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7)   одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

 

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, односно, два члана, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

 

Члан 13.

 

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Чланови Управног одбора не могу бити бирани за чланове Надзорног одбора. Мандат чланова Надзорног одбора траје три године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

 

Члан 14.

 

Етички одбор истражује притужбе чланова САД-а или њихових клијената и других лица, а у вези са кршењем Етичког кодекса од стране чланова САД-а.

Етички одбор је стални орган САД-а и састоји се од три члана које бира Скупштина гласањем. Чланови Управног одбора не могу бити бирани за чланове Етичког одбора. Мандат чланова Етичког одбора траје три године и могу бити поново бирани.

Функције и рад Етичког одбора је дефинисан чланом 9. Етичког кодекса САД-а.

 

Члан 15.

 

Одбор за едукацију предлаже Правилник едукације којим се јасно дефинише обим, план и садржај едукације. Правилник едукације усваја Скупштина Удружења.

Одбор за едукацију организује, обезбеђује и надзире спровођење едукације.

Одбор има пет чланова из редова редовних чланова и то четири аналитичара и једног рутера.

Мандат чланова Одбора за едукацију траје четири године и могу бити поново бирани.

      

Права, обавезе и одговорност чланства

 

Члан 16.

 

Сваки члан Удружења је дужан да:

 

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем и могућностима, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину адекватну његовом/њеном статусу у Удружењу;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

 

 

Сваки члан Удружења има право да:

 

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

 

 

Само редовни чланови Удружења имају право да:

 

1) непосредно учествују у одлучивању на Скупштини, као и преко других органа Удружења;

2) бирају и буду бирани у органе Удружења.

  

Остваривање јавности рада и односи са јавношћу

 

Члан 17.

 

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, путем саопштења за јавност или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници Скупштине удружења.

Промоција Удружења одвија се путем оглашавања у медијима (писаним и свим електронским), одржавањем јавних предавања, издавањем публикација и др.

Сваки редовни члан удружења може промовисати циљеве и активности Удружења у јавности са обавезом поштовања одредби Етичког кодекса и обавештавања Управног одбора.  

У случају потребе за јавним саопштењима у вези рада Удружења, јавности се обраћа председник Удружења (или неко кога он овласти) у договору са члановима одговарајућих одбора Удружења. О овим саопштењима се обавештава Скупштина Удружења.

Редовно чланство у Удружењу се може користити као референца за индивидуалне професионалне ангажмане (нпр. рекламирање приватне праксе чланова Удружења) под условима одређеним у Етичком кодексу Удружења (чланови 2.5 и 2.6)

Управни одбор обавештава Скупштину удружења о слици Удружења у јавности на основу информација о промоцији Удружења и његових чланова.

  

Члан 18.

 

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима у области аналитичке психологије, о чему одлуку доноси Скупштина.

  

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

 

Члан 19.

 

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре, едукативних радионица и других облика образовања у области аналитичке психологије.

 

Члан 20.

 

Удружење прибавља средства и обављајући привредну делатност: 8559 – Остало образовање.

Удружење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења.

 

Престанак рада удружења

 

Члан 21.

 

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

 Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

  

Члан 22.

 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 

 Изглед и садржина печата

 

Члан 23.

 

Удружење има печат округлог облика дуж чијег обода је исцртана змија. На горњој половини је исписано: СРПСКО АНАЛИТИЧКО ДРУШТВО, БЕОГРАД. На доњој половини је исписан назив Удружења на енглеском језику: SERBIAN ANALYTICAL SOCIETY. У средини печата се налази стилизовани акроним назива Удружења на енглеском језику: SAS.

 

Члан 24.

 

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Члан 25.

 

Овај Статут ступа на снагу од дана његовог усвајања на ванредној седници Скупштини Удружења.

Статут и Етички кодекс Удружења су доступни јавности на веб-страни Удружења www.sas.bak.rs.