Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

VOCATUS

ATQUE NON VOCATUS

DEUS ADERIT!

ЕТИЧКИ КОДЕКС СРПСКОГ АНАЛИТИЧКОГ ДРУШТВА

 

1. Увод

1.1 Овај Етички кодекс дефинише етичке вредности и стандарде професионалног понашања чланова Српског аналитичког друштва у односу са пацијентима, другим члановима Друштва и широм јавношћу. Њиме је обухваћен и поступак приликом жалбе, тј. притужбе на кршење етичких правила.

1.2  Сви чланови Српског аналитичког друштва (у даљем тексту САД) су у обавези да поштују овде наведене принципе у свом раду. Њега се придржавају редовни (аналитичари и кандидати за стицање звањa аналитичара), придружени и почасни чланови Друштва (видети Статут САД-а). 

1.3  Приступ чланству САД-а обухвата и писмену потврду о прихватању Етичког кодекса САД-а.

 

2. Одговорност и професионална компетенција чланова

2.1  Примена етичких принципа је у основи повезана са заштитом добробити клијента. Одговорност налаже свим члановима да у свом раду користе своје психолошко знање и терапијске вештине у складу са најбољим интересом клијента. 

2.2  Сваки члан је у обавези да поштује лични интегритет клијената и колега, да се придржава чувања професионалне тајне и правила приватности података, те да не злопупотреби поверење које је проистекло из аналитичког односа. 

2.3  Недопустиво је да члан друштва излаже клијента било каквим облицима изнуде, принуда или уцене, да над њим врши политичку, идеолошку, верску или ма какву другу индоктринацију, као и да са њим ступа у сексуалне односе. 

2.4  Психотерапијска пракса свих чланова друштва, без обзира да ли је обављају као аналитичари или кандидати за стицање звања аналитичара (у даљем тексту, кандидати) под супервизијом искључује све облике дискриминације – на основу религијског опредељења, етничког порекла, рода или сексуалне оријентације. 

2.5  Члан САД-а, не сме да тврди да поседује квалификације које нема, нити да се у било ком контексту (професионалном, приватном или јавном) лажно представља и присваја статус у Удружењу који му не припада. 

2.6 Сваки члан САД-а је дужан да својим понашањем и изјавама у јавности не нарушава углед Удружења. Уколико члан користи своје чланство у САД-у као референцу за промоцију свог индивидуалног пословног ангажовања које није повезано са темама којима се Удружење бави, члан је дужан да са неким од чланова Етичког одбора провери да ли је такав начин промоције прихватљив.

2.7 У циљу сагледавања слике САД-а у јавности, пожељно је да се о јавном иступању чланова САД-а обавести неки од чланова Управног одбора.

2.8 Рад са клијентима се не сме спроводити када је члан САД-а под утицајем алкохола или дрога, када је његово/њено стање тренутно или трајно нарушено психијатријским симптомима који захтевају лечење или телесним симптомима који умањују његову/њену способност расуђивања и адекватне примене терапијског знања и вештина. У таквим ситуацијама, члан  САД-а ће се консултовати са супервизором или ће се обратити стручњаку који ће му пружити адекватну помоћ. 

2.9  Члан САД-а је у обавези да обавести председника САД-а уколико се налази у истражном поступку пред судом или је осуђен за кривично дело и да о спорном делу изнесе све релевантне чињенице. У обавези је, такође, да о овоме обавести одговарајућа тела Савеза друштава психотерапеута Србије (СДПС) и International Association for Analytical Psychology (IAAP).

 

3. Однос аналитичара/кандидата под супервизијом и клијента

3.1  Аналитичар/кандидат неће улазити у терапијски рад са особама са којима је у било којој врсти приватног или пословног односа. Члан САД-а је у обавези да обезбеди адекватне услове за терапијски рад и да одржава јасне границе са клијентом. Одговорност налаже аналитичару и кандидату да упозна клијента са општим правилима терапијског рада која су наведена у следећој тачки (3.2). 

3.2  На почетку лечења аналитичар/кандидат мора јасно да обавести клијента о условима и поступцима лечења, нпр. о трајању и учесталости сесија, као и о уређењу финансијских обавеза. Аналитичар/кандидат је у обавези да добије сагласност клијента о одрживости ових услова. Аналитичар/кандидат је дужан да правовремено и на адекватан начин клијенту пружи обавештење о планираним променама договора (нпр. промена финансијског аранжмана, промена адресе), као и о паузама у раду због предвиђеног одсуства аналитичара/кандидата. 

3.3  Током терапијског процеса, неопходно је да се спроводе ограничења у вези са друштвеним контактима са клијентом. Након окончања третмана, потребно је имати у виду специфичности успостављеног односа (продужетак трансферних и контратрансферних осећања) и користити ограничења и дискрецију у било ком друштвеном контакту. 

3.4  Социјалном контакту са рођацима клијента треба приступити са великим опрезом и они би смели да се догоде само уз сазнање и сагласност клијента. Изузеци могу да постоје у ретким и дефинисаним околностима: у лечењу деце, или када клијент представља опасност за себе или за друге. Аналитичар/кандидат неће улазити у терапијски однос, везу или друге активности са особама блиским клијенту који могу угрозити терапијски однос са клијентом.

3.5  Аналитичар/кандидат је у обавези да никада не злоупотреби терапијски однос са клијентом. Овом забраном су обухваћени сви облици финансијске злоупотребе, изнуђивање личне промоције или промоције аналитичаревих/кандидатових политичких, религијских и других уверења. 

3.6  Аналитичару/кандидату је забрањено ступање у сексуални однос са клијентом. Прекид терапијског односа у намери да се оствари сексуални однос - такође је неетичан. 

3.7  Аналитичар/кандидат не сме да користи физичко насиље над клијентом. Изузетак може да представља ситуација када је клијент физички опасан по себе и по друге, те мора да буде спречен у својој деструктивној намери. У овој ситуацији, аналитичар/кандидат ће се обратити за помоћ одговарајућој служби (Служба хитне помоћи) ради обезбеђивања даљег адекватног збрињавања клијента. 

 

4. Поверљивост

4.1  Поверљивост и очување анонимности клијента су од примарне важности и једна од најважнијих одговорности аналитичара/кандидата у терапијском раду са клијентом. Ова одредба се односи и на супервизијски рад – обавезујућа је за аналитичара у улози супервизора. 

4.2  Аналитичар/кандидат (као и супервизор) у обавези су да заштите клијентову приватност, што укључује заштиту бележака и свих других информација које се односе на клијента. 

4.3  Приликом презентације клиничког материјала на клиничким семинарима, као и другим облицима стручних консултација, мора се водити рачуна о принципу поверљивости, односно о заштити приватности и анонимности клијента. Клинички материјал се не сме објављивати без писмене сагласности клијента на којег се односи.

4.4  Изузетно, до одступања од правила поверљивости и очувања анонимности може доћи у следећим случајевима:

-  у случају злостављања деце (што подлеже обавези пријављивања Министарству унутрашњих послова),

-  у случају да аналитичар/кандидат добије судски налог у истражном поступку због тешких кривичних дела.

Дакле, аналитичар/кандидат може бити изузет од правила поверљивости у ситуацијама када закон у Републици Србији то захтева.

4.5 Потребно је да сва одступања буду пажљиво размотрена и да исправност поступања буде претходно проверена кроз консулатацију са Етичким одбором (видети Статут САД-а).

5. Односи са колегама

5.1  Члану САД-а није дозвољено да вређа, омаловажава или да у присуству клијента (као и других појединаца, у јавности) износи негативне процене о професионалним квалитетима својих колега у САД-у, као и у ширем оквиру помажућих професија. 

5.2  Члан САД-а неће започети процес анализе са клијентом који је у исто време у аналитичком односу са другим колегом.  

5.3  Приликом давања јавних изјава, члан САД-а је дужан да не наруши добробит својих колега и САД-а. 

5.4 У случају да члан САД-а уочи да колега крши Етички кодекс САД-а, у обавези је да о овоме обавести Етички одбор САД-а.

 

6. Однос супервизанта и супервизора

6.1  Супервизор или контролни аналитичар ће поштовати специфичност односа који се успоставља са супервизираним. Супервизор неће злоупотребити своју већу надлежност у односу са супервизантом којег надзире, оцењује, промовише или препоручује за промоцију. Слична опрезност мора да постоји и након завршетка процеса супервизије због могућих нерешених питања трансфера која су могла да се појаве током супервизијског процеса. 

6.2  Сва правила која Етички кодекс прописује се односе и на супервизора и на супервизанта.

 

7. Одговорности повезане са саопштавањем о кршењу Етичког кодекса

7.1  Сваки појединачни члан САД-а је у обавези да о свом непрофесионалном понашању обавести председника САД-а. Овај поступак неће ослободити члана од одговорности за непримерено понашање, нити ће бити избегнуте дисциплинске мере Етичког одбора. 

7.2  Када је члан САД-а забринут због неетичког понашања колеге, потребно је да прво лично разговара са колегом и да покуша да заустави неетичко понашање о коме је реч. Пожељно је да, према потреби, охрабри учесталије супервизијске консултације или наставак аналитичког третмана свог колеге. Уколико се неетичко понашање настави и након ове интервенције, аналитичар који је изразио забринутост је у обавези да о томе писмено обавести председника Етичког одбора. 

7.3  Директно обраћање председнику Етичког одбора је обавезно за члана САД-а који је уочио кршење Етичког кодекса, а није у могућности да лично обави разговор са колегом, због ризика нарушавања правила поверљивости. 

7.4  Уколико је члан САД-а позван да одговори на притужбу или је лично позван на разговор о могућем кршењу етичких принципа, у обавези је да се одазове и да сарађује са Етичким одбором САД-а. Неодазивање би могло да представља основу за посебну 
оптужбу за неетичко или непрофесионално понашање. Етички одбор има овлашћење да изнесе препоруку за суспензију или за искључење из чланства САД-а.

 

8. Састав Етичког одбора

8.1  Етички одбор је стални орган САД-а и састоји се од три редовна члана САД-а. 

8.2  Избор, опозив, начин одлучивања и друга питања у вези са радом Етичког одбора регулисани су чланом 14 Статута САД-а. 

 

9. Функције и рад Етичког одбора

9.1  Одбор истражује притужбе чланова САД-а или њихових клијената и других лица, а у вези са кршењем Етичког кодекса од стране чланова САД-а. 

9.2  Након разматрања притужби Етички одбор даје препоруке Управном одбору о одговарајућим даљим поступцима. Управни одбор припрема предлог одлуке о даљем поступању и доставља га на коначно усвајање Скупштини. 

9.3  Све притужбе достављају се председнику Етичког одбора. Уколико је притужба достављена председнику САД-а, он ће је проследити председнику Етичког одбора. 

9.4  По пријему притужбе, председник Етичког одбора захтева од подносиоца притужбе да писменим путем поднесе притужбу. Том приликом се од подносиоца притужбе тражи сагласност да са детаљима притужбе може да буде упознат члан САД-а на којег се притужба односи. 

9.5 Ако Етички одбор утврди да не постоје услови за покретање поступка даљег испитивања, о томе ће писмено обавести подносиоца притужбе.

9.6 Ако Етички одбор, поступајући по основу уложене притужбе, утврди да има основа за тврдњу о кршењу Етичког кодекса, покреће се следећи поступак:

  1. Члан САД-а на којег се односи притужба ће бити писмено обавештен о природи притужбе и биће му прослеђене све релевантне додатне информације у вези са њом. Истовремено, писменим путем ће бити позван да присуствује састанку Етичког одбора који ће се одржати након најмање 30 дана од дана достављања таквог обавештења, али не касније од 120 дана. 
  2. У случају потребе, Етички одбор може да затражи одржавање заједничког састанка са чланом САД-а на којег се односи притужба и подносиоцем притужбе, уколико је и он члан САД-а. 
  3. Ако након свеобухватне истраге Етички одбор утврди да је члан САД-а починио кршење Етичког кодекса, може донети једну од следећих препорука:

a)  Упућивање извињења или обештећења подносиоцу жалбе 

б)  Изрицање упозорења или опомене прекршитељу етичког кода 

в)  Захтевање надзора над радом прекршитеља етичког кода, који ће спроводити старији колега, уз претходно дефинисано трајање надзора и начина на који ће бити вршен 

г)  Препорука за наставак личне анализе / терапије 

д)  Изрицање привремене суспензије или искључења из чланства САД-а, 

е)  Јавно објављивање информација које се односе на налазе Етичког одбора. 

9.7  Етички одбор може да изнесе једну или више препорука наведених у ставу 9.6/3. 

9.8  Члан на којег се односи притужба и подносилац притужбе биће обавештени у писаној форми о налазима и препорукама Етичког одбора у вези са пријавом, најкасније у року од три седмице након доношења одлуке. Том приликом ће бити обавештени и о праву жалбе на препоруку Етичког одбора. 

9.9  Странка у жалби мора да представи добар разлог за жалбу и да достави било коју информацију која би подржала жалбу. Разлози за жалбу могу укључивати грешке у поступку или нове доказе који доводе у питање материјалну валидност поступка који је спроводио Етички одбор. 

9.10 Жалбу заједнички разматрају Етички одбор и Управни одбор. Ова два органа двотрећинском већином доносе коначну препоруку, у складу са чланом 9.4/3, и припремају предлог одлуке о даљем поступању за усвајање на Скупштини.

9.11 Члан САД-а на којег се односи притужба нема право гласа у Скупштини када се одлучује о усвајању одлуке о даљем поступању, која се односи на њега.

9.12 Подносилац притужбе и члан САД-а на којег се притужба односи писмено ће бити обавештени о коначној одлуци, најкасније три седмице од дана доношења одлуке на Скупштини.

9.13 Уколико члан САД-а одбије да се писмено сагласи са прихватањем изречених мера и да поступи у складу са препорукама Етичког одбора, које су усвојене на Скупштини, аутоматски престаје његово чланство у САД-у, тј. бива искључен. Етички одбор у том случају може да изда јавно саопштење (обично на website-у Удружења) о томе да је дати члан због кршења етичког кодекса искључен из САД-а.

 

10. Завршне одредбе

10.1 У изради овог Кодекса коришћени су материјали и искуства постојећих група под окриљем  IAAP-а, као и Етички кодекс СДПС.

10.2 Овај Етички кодекс је презентован и усвојен на Скупштини САД-а, одржаној 1.3.2019. године, у Београду.

10.3 Етички кодекс је у будућности подложан допунама, у складу са новим сазнањима у области етике.

10.4 Измене Етичког кодекса усвајају се на Скупштини САД-а. Одлука о измени се доноси усаглашавањем ставова свих чланова (консензусом). У случају да усаглашеност не може да се оствари на Скупштини САД-а, организује се нови састанак у року од месец дана. Од чланова се очекује да у овом периоду разматрају све аргументе који су унети у Записник. У случају да на другом састанку нема усаглашености, одлука се доноси двотрећинском већином. У Записник се уносе и аргументи чланова који нису сагласни са донетом одлуком.